Natječaj za radno mjesto

Na temelju članka 24. TKU za službenike i namještenike u javnim službama ( NN br. 128 / 2017. ), ravnatelj Doma za starije osobe Trnje, Zagreb, Poljička ulica 12, raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

za radno mjesto

 

 1. POMOĆNI RADNIK U KUHINJI  m / ž  –  2 izvršitelja  na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:

–     NSS, osnovna škola

–     Probni rad 1 mjesec

–     1 mjesec radnog iskustva

 

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČA  m/ž  –  4 izvršitelja na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:

– SSS, srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru / tehničara, licencija

– Probni rad: 2 mjeseca,

– 1 godina radnog iskustva

 

 1. KUHAR/ ICA  – 1 izvršitelja na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:

 • SSS, srednjoškolsko obrazovanje za kuhara
 • Probni rad: 2 mjeseca
 • 1 godina radnog iskustva

 

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 • životopis
 • preslika domovnice
 • dokaz o završenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje o nekažnjavanju,(ne starije od 6 mjeseci)
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Uz navedenu dokumentaciju za radno mjesto pod rednim brojem 2.  potrebno je dostaviti i licenciju za samostalan rad.

 

 

Priložene isprave dostavljaju se na adresu Dom za starije osobe Trnje, Poljička ulica 12,

10000 Zagreb u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata/kandidatkinje da nakon izbora dostavi izvornike.

 

Osobe  koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas i njihove prijave neće se razmatrati.

 

Osobe koje se javljaju na više radnih mjesta trebaju za svako radno mjesto za koje se javljaju uz prijavu priložiti i potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku objavom Odluke o izboru kandidata na stranicama Doma za starije osobe Trnje (http://www.dzsino-trnje.hr).

 

 

                                                           Dom za starije osobe Trnje, Zagreb